عضویت از مرداد 1397
ستاره 973
بررسی 347
لیست 25
مشارکت 59
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی دارا
چشم ها پنجره روح هستن
هر چیزی ارزش دیدن نداره
ستاره‌ها
973