عضویت از آذر 1400
ستاره 59
بررسی 20
لیست 1
مشارکت 11
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی مجید پیری زاده
خواب دیدم پروانه هستم.حالا که از خواب بیدار شدم دیگر نمیدانم کسی هستم که خواب دیده پروانه شده یا پروانه ای هستم که رویای آدم شدن را میبینم
(استاد چوانگ)
ستاره‌ها
59