یک غافلگیری ویژه برای کاربران منظوم
نسخه جدید صفحه اول وبسایت و صفحه کاربران افتتاح شد
بعد از 7 ماه پژوهش و کار فراوان بالاخره مرحله دوم طرح «منظوم جدید» را با بروزرسانی صفحه اول وبسایت و صفحه کاربران افتتاح شد.
23 آبان 1397
نگاه مردم
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...