بررسی منتخب اخیر از نگاه منظوم را در این گزارش ببینید!
بررسی های منتخب اخیر از نگاه منظوم!
بررسی برتر انتخاب شده توسط تیم منظوم از بررسی های اخیر به شرح ذیل می‌باشد
30 مرداد 1398
تحلیل و گزارش
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...