تاریخ تولد: 1376/12/17 | عضویت از شهریور 1397  |  سواد کوه
ستاره 358
بررسی 183
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی خانم کاظمی
همه از وضع روزگار خود راضی نیستند ولی همه از عقل و خرد خود راضی اند!!
ستاره‌ها
358