تاریخ تولد: 1370/10/09 | عضویت از فروردین 1397  |  اراک
ستاره 224
بررسی 3
لیست 3
مشارکت 16
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی رضا کاظمی
Kazireza Dey70@ Arak I'm a Movie Lover especially English ones
ستاره‌ها
224