مصاحبه های کوتاه با هنرمندان
سارا بهرامی: دارکوب و ایتالیا ایتالیا برایم فرقی نداشت
در این خبر صحبت های سارا بهرامی درباره «دارکوب» و فعالیت های های جدیدش و انتقادات جعفر دهقان از عدم پخش «سرزمین مادری» را بخوانید.
24 بهمن 1396
تمامی مصاحبه های "جعفر دهقان"
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...