حواشی فیلم سینمایی «رضا» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی «رضا»، اولین اثر بلند سینمایی «علیرضا معتمدی»، در مقام کارگردانی است.