حواشی «مسعود کرامتی» (1 حاشیه)

مسعود کرامتی داماد پری امیرحمزه و باجناق امین تارخ است.