حواشی «عمار تفتی» (1 حاشیه)

اردشیر تفتی پدرش نیست و به غیر از همشهری بودن هیچ نسبت دیگری با کامران تفتی ندارد.