حواشی «مهدی احمدی» (2 حاشیه)

وی نقاشی را از سال (۱۳۶۳) شروع کرد و اولین نمایشگاه انفرادی اش در سال(۱۳۷۴) برپا شد.
نام همسر وی پرستو رجایی است.