حواشی «جمال اجلالی» (1 حاشیه)

بازی وی در نقش یک پزشک معتاد در فیلم «آرایش غلیظ» در سال (13۹۲) مورد تحسین قرار گرفت.