حواشی «عاطفه رضوی» (2 حاشیه)

عاطفه رضوی همسر سابق مهرداد شکرآبی است.
حسین پاکدل، برادر مهدی و مسعود پاکدل است.