گالری عکس فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا (1395)

1 از 45 عکس

اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، حامد کمیلی، سارا بهرامی و رضا سخایی

اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، حامد کمیلی، سارا بهرامی و رضا سخایی
اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، حامد کمیلی، سارا بهرامی و رضا سخایی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور میلاد کی‌مرام اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور تهمینه میلانی، السا فیروزآذر و میلاد کی‌مرام اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور تهمینه میلانی، السا فیروزآذر و میلاد کی‌مرام اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور تهمینه میلانی و میلاد کی‌مرام اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور تهمینه میلانی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور السا فیروزآذر اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور میلاد کی‌مرام اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور مهدی صباغ‌زاده، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، حامد کمیلی، دانش اقباشاوی، معین‌رضا مطلبی، سارا بهرامی، ناصر سجادی حسینی، رضا سخایی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور مستانه مهاجر اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور امیرحسین رستمی و مهران رنج‌بر اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، معین‌رضا مطلبی، رضا سخایی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور مارال فرجاد اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سارا بهرامی، رضا سخایی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی، سارا بهرامی، رضا سخایی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی، رضا سخایی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی و سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی، سارا بهرامی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی و سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی و سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی و سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی، سارا بهرامی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور ساره بیات اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور مهدی صباغ‌زاده، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، حامد کمیلی، دانش اقباشاوی، معین‌رضا مطلبی، سارا بهرامی، ناصر سجادی حسینی، رضا سخایی و کاوه صباغ زاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور حامد کمیلی و سارا بهرامی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا با حضور سارا بهرامی