دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی خوک (1396)

من میرم با تیر ، با تبر و با گلوله بر می گردم ! اول تورو می کشم بعد اون سعیدی حمال و ...
(حسن معجونی): چیزی که تو این شهر فراوونه ، لونه ست