دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی دارکوب (1396)

هر کس چیزی برای ترک نکردن دارد...