گالری ویدیو صبا کمالی

صبا کمالی پارت دوم: سیاست ورود بازیگران شیرتوشیر است
صبا کمالی پارت دوم: سیاست ورود بازیگران شیرتوشیر است
صبا کمالی: با دلقک بازی نمیشه هنرمند شد/ اختصاصی منظوم
صبا کمالی: با دلقک بازی نمیشه هنرمند شد/ اختصاصی منظوم