تاریخ تولد: 1388/05/22 | عضویت از شهریور 1396
ستاره 298
بررسی 150
لیست 1
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی سپنتا ملکی
من سپنتاملک زاده هستم واهل فیلم وسریال وفوتبال هستم ومن همیشه کارم رابانام خداشروع می کنم وپرسپولیس.بارسلوناهستم من همون سپنتا ملک زاده هستم.
ستاره‌ها
298