عضویت از مرداد 1398
ستاره 45
بررسی 0
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی مهرداد فاضل
دانشجوی دکترای ارتباطات
فعال رسانه و مطبوعات
ستاره‌ها
45