حواشی فیلم سینمایی «وقتی برگشتم...» (2 حاشیه)

نام فیلم سینمایی «وقتی برگشتم...» با توجه به حال و هوای این فیلم، از «قشنگ فرنگ» به «وقتی برگشتم...» توسط عوامل این فیلم تغییر کرده است.
فیلم سینمایی «وقتی برگشتم...» در «ایران»، «دبی» و «پاریس» فیلم برداری شده است.