حواشی «عباس محبوب» (3 حاشیه)

علاقه‌ی وی به بازیگری‌ از دوران مدرسه و
بازی در نمایش‌های مدرسه‌ای آغاز شده بود.
وی در سال (1354) به استخدام "اداره‌ی تئاتر
درآمد" و پس از 30 سال خدمت بازنشسته
شد.