حواشی «بهزاد رفیعی» (1 حاشیه)

جشنواره‌ی کودک "بروکسل" بر روی مخاطبین
3-15 سال تمرکز دارد.
این جشنواره با نمایش فیلم های بلند، کوتاه
و مستند به موضوعات اجتماعی،
آموزشی، محیط زیستی ، انسان شناسی و
ویژگی و المان‌های هنری می پردازد.