50 کیلو آلبالو / نقد

مواظب باشید رودل نکنید

محسن وزیری : ۵۰ کیلو آلبالو یک کمدی خوشحال است که هیچ اهمیتی برای روایت داستان قائل نیست و فقط قرار است بخنداند.
مواظب باشید رودل نکنید
15 فروردین 1395
شناسه نقد : 4897012
منبع: زومجی
نظرات مردم (2 نظر)
آریا.ب
سرگرم کننده بود ولی شما که سینما نمیریدکه آثاری مانند سگ کشی وزمانی برای مستی اسبها ببینید ویا انتظار اثرهایی مانند بیمارانگلیسی وبربادرفته را
که ندارید…کشورملی ما ایران یکی از محروم ترین ودرعین حال سختگیرترین
سینماهارا داردطوریکه ازکوچکترین چیزی خبرمیسازندوازریزترین کاری درفیلم
حاشیه وشایعه درست میکنندبطوریکه به این وآن انگ سیاسی بودن فیلم و
دولتی بودن ویاغرب گرایی وسیاه نمایی میزنند،سینمای ایران نسبت به دهه
هشتادپیشرفت فوق العاده ای داشته زیراسینمای ایران دردهه هشتادآثار و
کارهای سخیف تری نسبت بببه بقیه کارهایش عرضه میکرد،البت فیلمهایی
نطیرچهارشنبه سوری،سگ کشی،جدایی ودرباره الی ویکی ازمادونفرومسافرری
بودندکه کمی آنرامتمایز میکردندولی نسبت به آن پیشرفت چشمگیری داشته
که حداقل به سینما میرویدوفیلمهایی نظیردختر،ابدویک روز،فروشنده و... می
بینید نه فیلمهایی نظیر پسرتهرونی،نصف مال من نصف مال تو،دوخواهر،دختر
میلیونر وخروس جنگی .شما طوری نقدمینویسیدوانتقادمیکنیدکه براستی ناراحت وغمزده از این پیشرفت سینماهستیدکه بسمت سینمای جدی گام بر
میدارد وازسینمای بدنه فاصله گرفته است.
0 لایک
1 نظر
1395/06/07
سمانه
منم کاملا با شما موافقم من خودم فیلم پسرتهرونی رو دیدم درسته که بازیگراش خوب بودن ولی اصل فیلمنامه خیلی مسخره بود
0 لایک
1395/06/14