داستان يك شهر اصغر فرهادي عزيز سالها پيش بهانه ورود جدي من به دنياي جادويي تصوير شد. پخش دوباره امشب اين قسمت من رو برد به اون سالهاي دور و دوست داشتني. پ ن : عكس رو حسام خليل نژاد عزيز از روي صفحه تلوزيون گرفته و برام فرستاده 😜
شهرام حقیقت‌دوست | داستان يك شهر اصغر فرهادي عزيز سالها پيش بهانه ورود جدي من به دنياي جادويي  تصوير شد. پخش دوباره ام...
702
1397/06/07