درسهاى بازيگرى قسمت اول سکانسى جاودانه از بازى اسطوره بازيگرى مارلون براندو در فيلم پدرخوانده1 ارزش اخلاقى دادن به شجاعت و وقت صرف خانواده كردن به عنوان توصيه هاى پدرانه دون کورليونه به پسرانش! اينها به زيبايى با خلاصه و موجزترين حركات و اعمال مارلون براندو در بازى او كه در اينجا بيشتر برونگرا و استيليزه است به شكلى هوشمندانه قابل درک است. البته دکوپاژ و ميزانسن هاى زيباى کاپولا را نيز در كارگردانى و چگونگى قرار دادن براندو و سايرين در قاب نبايد از نظر دور داشت. پسرخوانده ارتيست از اينكه تهيه كننده هاليوودي؛ نقشى را به او نداده پيش پدرخوانده اش دون كورليونه گريه ميكند. پدرخوانده او را يقه كرده به شكلى که پدر فرزندش را تنبيه کند به او كشيده ميزند و او را نكوهش مى كند که....مثل زنها گريه ميكنى؟ در اينجا با خنده پسرخوانده ديگر او که وکيل وى است مواجه ميشويم كه خنده او به گريه پسرخوانده ارتيست؛ عمل متضادى است که شخصيت شجاع و صبور و غير ترسو او را نشان ميدهد و البته وفادارى او به پدرخوانده خصيصه ديگر اوست که در سکانسهاى ديگر فيلم آن را درك مبكنيم ودر ابن سكانس از قرار گرفتن او در اولويت دوم و بين در نحوه و ترتيب معرفى پسرها به ذهن مى رسد. چون بعد از او سانى پسر بزرگ کورليونه وارد اتاق مى شود که البته همانطور که از سکانس قبل دستگيرمان شده اهل خيانت كردن به همسرش است. ورود او در اين سكانس بعد از پلان خنده پسرخوانده وفادار به كورلوينه است. مارلون براندو در نقش پدرخوانده با نبوغش در بازيگرى به محض ورود سانى به او پشت مى کند و از پسرخوانده ترسويش مي پرسد: وقت صرف خانواده ات مى کنى؟... چون مردى که وقت صرف خانواده اش نکنه مرد واقعى نيست. اين جمله ها را اصطلاحا (به در مى گويد كه ديوار بشنود).به عبارتى گويا پدرخوانده از خصلت عياشي و خيانت سانى به همسرش با خبر است و با پرسش از پسرخوانده ترسو درباره وقت صرف خانواده کردن؛ قصد دارد پسر خودش سانى را متوجه خصلت بدش(خيانت)كند و تقسيم نگاه براندو در نگاه زياد به پسرخوانده ترسو و نگاه کم به پسرخودش سانى و پشت کردن به او بيانگر قهر بودن پدر با سانى و کنايه گويى به اوست و از طرفى گويا خيانت سانى به همسرش را پست تر از ترسويى پسرخوانده ارتيست مى داند؛ زيرا در مقابل سانى خيانتکار حتى پسرخوانده ترسويش را نوازش مى کند. دوستان عزيز! در کامنت هايتان نكات ديگرى را که در اين سكانس زيبا به لحاظ بازيگرى و کارگردانى و... درک کرده ايد بنويسيد. با تشكر #کلاسهاى_بازيگرى_مجيد_زارع_زاده #بازيگري #بازيگر #مارلون_براندو #آموزش_بازيگري #درسهاى_بازيگرى
0
16 هفته قبل