گالری عکس فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت (1395)

1 از 19 عکس

نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، بهزاد عبدی و سحر جعفری‌جوزانی

نشست خبری «پشت دیوار سکوت»
نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، بهزاد عبدی و سحر جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور حسین پاکدل و سحر جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور امین تارخ و محمود گبرلو نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور فریبا متخصص نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور حسین پاکدل و سحر جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور امین تارخ، حسین پاکدل، فتح‌الله جعفری‌جوزانی، مسعود جعفری‌جوزانی، محمد خزاعی، سحر جعفری‌جوزانی و محمود گبرلو نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، حسین پاکدل و سحر جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور امین تارخ، محمدرضا شریفی‌نیا، بهزاد عبدی، حسین پاکدل، فتح‌الله جعفری‌جوزانی، مسعود جعفری‌جوزانی، محمد خزاعی، سحر جعفری‌جوزانی و محمود گبرلو نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور مسعود جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور حسین پاکدل و سحر جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور امین تارخ نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور محمدرضا شریفی‌نیا و سحر جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور محمدرضا شریفی‌نیا، بهزاد عبدی و سحر جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور امین تارخ نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور امین تارخ و محمود گبرلو نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور فتح‌الله جعفری‌جوزانی و مسعود جعفری‌جوزانی نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور امین تارخ، محمدرضا شریفی‌نیا و حسین پاکدل نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور امین تارخ، حسین پاکدل، سحر جعفری‌جوزانی و محمود گبرلو نشست خبری فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت با حضور حسین پاکدل و سحر جعفری‌جوزانی