نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی پشت دیوار سکوت (1395)