اکران مردمی مصادره با حضور رضا عطاران و مهران احمدی

گزارش تصویری اکران مردمی فیلم مصادره در پردیس کورش با حضور مهران احمدی، رضا عطاران و احمد پورمخبر.
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش
اکران مردمی مصادره در پردیس کوروش