فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره» با حضور بازیگران و عوامل

نشست خبری فیلم «مصادره» با حضور رضا عطاران، مهران احمدی، هومن سیدی و هادی کاظمی / عکس: امیرمهدی اخروی
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره»
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور رضا عطاران
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور رضا عطاران
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور رضا عطاران
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور مهران احمدی
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور رضا عطاران
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور مهران احمدی
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور مزدک میر عابدینی
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور نرگس آبیار
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور هادی کاظمی
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور رضا عطاران
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور هادی کاظمی
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور نرگس آبیار و محمدحسین قاسمی
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور نرگس آبیار، محمدحسین قاسمی و سجاد پهلوان‌زاده
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور مهران احمدی، نرگس آبیار، محمدحسین قاسمی، رضا عطاران، هادی کاظمی، اصغر نژادایمانی و سجاد پهلوان‌زاده
عکس جشنواره‌ ای فیلم سینمایی مصادره با حضور رضا عطاران و امیر صدرا حقانی