دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی به وقت شام (1396)

(علی سکر): ابوبکر بغدادی تو جهنم منتظرت است
(هادی حجازی‌فر): گفتی؟سبک شدی؟ علی،من دوست دارم
(سینتیا کرم): تو مرگ خودت انتخاب کردی.منافق!
(جوزیف سلامه): چطوری ایرانی...