دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی به وقت شام (1396)

(جوزیف سلامه): چطوری ایرانی...