دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی امپراطور جهنم (1395)

کدام سوره قرآن با بسم الله و شمشیر و گلوله آغاز شده
میدونستی مردا هم باردار میشن؟؟
سلطان! پسرت حاصل همین غارت و تجاوز بود که تو مشروعش کردی.