گالری ویدیو قند پهلو (1391)

تکه ای از برنامه طنز «قند پهلو»
تکه ای از برنامه طنز «قند پهلو»