گالری ویدیو درمانگر (1388)

تیزر دوم مستند «درمانگر»
تیزر دوم مستند «درمانگر»
تیزر اول مستند «درمانگر»
تیزر اول مستند «درمانگر»