گالری ویدیو دو ممیز چهل و هفت (1390)

تیزر دوم مستند «دو ممیز چهل و هفت»
تیزر دوم مستند «دو ممیز چهل و هفت»
تیزر اول مستند «دو ممیز چهل و هفت»
تیزر اول مستند «دو ممیز چهل و هفت»