گالری ویدیو نیایش در مسیر زمان (1391)

تیزر دوم مستند «نیایش در زمان»
تیزر دوم مستند «نیایش در زمان»
تیزر اول مستند «نیایش در زمان»
تیزر اول مستند «نیایش در زمان»