گالری ویدیو سعید قطبی‌زاده

نقد سعید قطبی زاده بر فیلم "خوب، بد، جلف" در«هفت»
نقد سعید قطبی زاده بر فیلم "خوب، بد، جلف" در«هفت»
نقدسعید قطبی زاده بر فیلم سینمایی "آذر" در برنامه «هفت»
نقدسعید قطبی زاده بر فیلم سینمایی "آذر" در برنامه «هفت»
نقدفراستی و قطبی زاده برفیلم سینمایی"دریاچه ماهی"درهفت
نقدفراستی و قطبی زاده برفیلم سینمایی"دریاچه ماهی"درهفت
نقدفراستی و سعید قطبی زاده برفیلم "ماجان" در برنامه هفت
نقدفراستی و سعید قطبی زاده برفیلم "ماجان" در برنامه هفت