حواشی فیلم سینمایی «شماره 17 سهیلا» (2 حاشیه)

«شماره 17 سهیلا» دومین فیلم سینمایی «محمود غفاری» است.
فیلم ابتدا با نام «صندلی سفید» پروانه ساخت گرفت که پس از آن قرار بر این شد تا نام آن بر اساس کاراکتر اصلی فیلم، سهیلا باشد اما به دلیل اینکه تعداد زیادی فیلم با محوریت یک اسم ساخته شده است نام فیلم به «شماره ١٧ سهیلا» تغییر نام داد.