حواشی «رامین راستاد» (1 حاشیه)

رامین راستاد با بازی در مجموعه‌ی «زیر تیغ» (1384) به چهره‌ای شناخته‌شده مبدل شد.