دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی ساکن طبقه وسط (1392)

(هنگامه قاضیانی): صبح مال عرفاست شب مال عشاق
هنوز که معلقی این وسط