دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی درباره الی (1387)

(پیمان معادی): اقای دکتر آختون پاختون این خله