دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی مارموز (1396)

(حامد بهداد): مسئله امروز ما بحران کمبود آب نیست ، بحران کمبود عقل است !