لیست کامل عوامل فیلم سینمایی چاقوی ضامن دار

(1989)