لیست کامل عوامل فیلم سینمایی بیمار انگلیسی

(1996)