لیست کامل عوامل فیلم سینمایی مشت بر پوست (موشو)

(1381)