لیست کامل عوامل فیلم سینمایی قلعه ای در آسمان

(1986)