نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی قلعه ای در آسمان (1986)