لیست کامل عوامل فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی

(1985)