گالری ویدیو پایتخت 5 (1396)

نقی معمولی و ارسطوی بچه کش - پایتخت 5
نقی معمولی و ارسطوی بچه کش - پایتخت 5
انگلیسی حرف زدن بهتاش - سریال پایتخت 5
انگلیسی حرف زدن بهتاش - سریال پایتخت 5
نقی معمولی و گیر دادن به شراب خواری بالن دار - پایتخت 5
نقی معمولی و گیر دادن به شراب خواری بالن دار - پایتخت 5
صحبت های خنده دار نقی معمولی و خانواده - پایتخت 5
صحبت های خنده دار نقی معمولی و خانواده - پایتخت 5
قاطی کردن نقی معمولی و بهتاش - پایتخت 5
قاطی کردن نقی معمولی و بهتاش - پایتخت 5
کل کل های نقی ، بهتاش ، هما و ارسطو - پایتخت 5
کل کل های نقی ، بهتاش ، هما و ارسطو - پایتخت 5
وقتی فهیمه میفهمه بهتاش سیگار میکشه - پایتخت 5
وقتی فهیمه میفهمه بهتاش سیگار میکشه - پایتخت 5
سکانس درگیری نقی و ارسطو با داعش - پایتخت 5
سکانس درگیری نقی و ارسطو با داعش - پایتخت 5
اَی خِدا! ما چه گیری کردیم وسط شما؟! - پایتخت 5
اَی خِدا! ما چه گیری کردیم وسط شما؟! - پایتخت 5
بالن سواری خانواده نقی معمولی - پایتخت 5
بالن سواری خانواده نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و کتک خوردن از نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و کتک خوردن از نقی معمولی - پایتخت 5
نقی معمولی و خالکوبی بهتاش - سریال پایتخت 5
نقی معمولی و خالکوبی بهتاش - سریال پایتخت 5
ارسطو و سرکار گذاشتن نقی معمولی - پایتخت 5
ارسطو و سرکار گذاشتن نقی معمولی - پایتخت 5
ماجرای عشق رحمت به فهیمه - پایتخت 5
ماجرای عشق رحمت به فهیمه - پایتخت 5
بهتاش و مسخره کردن نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و مسخره کردن نقی معمولی - پایتخت 5
نقی معمولی و دوست دختر گرفتن - پایتخت 5
نقی معمولی و دوست دختر گرفتن - پایتخت 5
ارسطو، رحمت و بهتاش به دنبال مرغ - پایتخت 5
ارسطو، رحمت و بهتاش به دنبال مرغ - پایتخت 5
ماجرای عشق اول نقی و شباهتش با یه داعشی
ماجرای عشق اول نقی و شباهتش با یه داعشی
سکانس خنده دار نقی معمولی ، رحمت ، رحمان و رحیم - پایتخت 5
سکانس خنده دار نقی معمولی ، رحمت ، رحمان و رحیم - پایتخت 5
غیرتی شدن نقی معمولی در هواپیما - پایتخت 5
غیرتی شدن نقی معمولی در هواپیما - پایتخت 5
سلفی گرفتن بهتاش با کاسه توالت - پایتخت 5
سلفی گرفتن بهتاش با کاسه توالت - پایتخت 5
مهربان شدن نقی معمولی با بهتاش - پایتخت 5
مهربان شدن نقی معمولی با بهتاش - پایتخت 5
پشت صحنه ویلچر فروختن نقی - پایتخت 5
پشت صحنه ویلچر فروختن نقی - پایتخت 5
کل کل های بهتاش ، نقی و ارسطو - پایتخت 5
کل کل های بهتاش ، نقی و ارسطو - پایتخت 5