گالری ویدیو فکه معبری به آسمان (1388)

تیزر دوم مستند «فکه معبری به اسمان»
تیزر دوم مستند «فکه معبری به اسمان»
تیزر اول مستند «فکه معبری به اسمان»
تیزر اول مستند «فکه معبری به اسمان»