گالری ویدیو رو در رو (1396)

صالحی در برنامه «رو در رو» شبکه چهار
صالحی در برنامه «رو در رو» شبکه چهار